Sign in to follow this  
DIGITAL™

Oστεοπόρωση κατά την διάρκεια της κύησης και του θηλασμού

Recommended Posts

DIGITAL™

f76c1d5db9613710e2ce3f1d1c28b438-666x399

inform13.png

Η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη είναι μια ασυνήθιστη παθολογική κατάσταση και χαρακτηρίζεται από επίπονα σπονδυλικά κατάγματα, παρατεταμένο πόνο στην πλάτη και απώλεια ύψους στις γυναίκες που προσβάλει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Η συνήθεια του καπνίσματος, η κατανάλωση οινοπνεύματος, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, το σωματικό βάρος και τα επίπεδα ορμονών είναι παράγοντες που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι ικανοί είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν την οστική πυκνότητα. Εντούτοις, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο η εγκυμοσύνη όσο και η περίοδος θηλασμού συνδέονται με μια απώλεια της οστικής πυκνότητας BMD μέχρι και 5% και ότι η οστική πυκνότητα επανέρχεται στα φυσιολογικά της επίπεδα μετά τον απογαλακτισμό. Διάφορες μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι γυναίκες με πολλά παιδιά και μια μεγάλη συνολική περίοδο θηλασμού έχουν παρόμοια ή υψηλότερη οστική πυκνότητα BMD και παρόμοιο ή χαμηλότερο κίνδυνο κατάγματος σε σχέση με τις γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει. Μέχρι σήμερα η παθοφυσιολογία αυτής της κατάστασης δεν έχει πλήρως καθορισθεί και η θεραπευτική της προσέγγιση αποτελεί σημείο διχογνωμίας.

ΕισαγωγήΗ οστεοπόρωση είναι μια παθολογική κατάσταση του γήρατος που είναι συνηθισμένη σε ασθενείς άνω των 50 ετών, αν και ένας περιορισμένος αριθμός νεώτερων ασθενών και των δύο φύλων μπορεί να προσβληθεί χωρίς κάποια υποκείμενη αιτία1.Μια μικρή απώλεια της οστικής πυκνότητας εμφανίζεται στις περισσότερες εγκυμοσύνες, αλλά η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη θεωρείται μια σπάνια επιπλοκή με άγνωστες επιπτώσεις2.Εγκυμοσύνη και θηλασμόςΚατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θη-λασμού συμβαίνουν διάφορες σημαντικές ορμο-νολογικές αλλαγές στον οργανισμό της μητέρας, ιδιαίτερα στα οιστρογόνα και στην προλακτίνη, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν την πυκνότητα των οστών. Επομένως, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός μπ ο ρε ί να έ χου ν σ ημα ν τ ικό α ν τ ίκ τ υπ ο σ τ ην απ ώλ ε ια πυκνότητας των οστών και ανάλογα με την έκταση αυτ ής τ ης απ ώλ ε ιας να π ρο κ ύ ψ ε ι ο σ τ εο π ό ρω σ η και σπονδυλικά κατάγματα. Κα τά τ η διά ρκ ε ια τ ης ε γ κ υμο σ ύ ν ης, υπά ρχε ι ε πίσ ης αύξηση του σωματικού βάρους και του ποσοστού λίπους της μητέρας3-4. Το αυξα νόμ ε νο σ ω μα τ ικό βά-ρους σ υ ν ε πά γ ε ται έ να αυξα νόμ ε νο μη χα ν ικό φ ο ρτ ίο σ το σ κ ελ ε τό και η αύξ ησ η του π ο σ ο σ τού λίπ ους μια αυξανόμενη περιφερική παραγωγή οιστρογόνων και οι δύο αυτοί παράγοντες υποθετικά επηρεάζουν την οστική πυκνότητα με έναν αναβολικό τρόπο5.Επιπλέον, η παραγωγή οιστρογόνων από τον πλακούντα οδηγεί γενικά σ ε υ ψ ηλά ε πίπ εδ α ο ισ τ ρογόνων6. Δ εδ ομ έ νου ότ ι τα ο ισ τ ρογόνα θ εω ρού-νται ως η σημαντικότερη ρυθμιστική ορμόνη για το σκελετικό σύστημα , αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν υποθετικά να οδηγήσουν σε αυξημένη οστική πυκνότητα.

Η σωματική δραστηριότητα είναι ένας άλλος σημαντικός αναβολικός ρυθμιστικός παράγοντας για την οστική πυκνότητα7. Δεδομένου ότι οι έγκυες γυναίκες μειώνουν συχνά το κανονικό επίπεδο σωματικής δρα-στηριότητάς τους, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους της εγκυμοσύνης, αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στη μείωση της οστικής πυκνότητος.Η αξιολόγηση της οστικής πυκνότητος στις έγκυες και στις θηλάζουσες γυναίκες έχει αρκετά προβλή-ματα. H έκθεση του εμβρύου στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από το μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (dual X-Ray) και το γεγονός ότι τόσο το σωματικό βάρος όσο και η σύσταση των μαλακών μορίων επηρεάζουν τη μέτρηση του BMD με τις σύγχρονες τεχνικές8 απ οτ ελ ού ν τα β ασ ικότ ε ρα π ρο-βλήματα. Κατά συνέπεια, λόγω όλων των αλλαγών π ου π ε ρι γράφ ον ται α νωτ έ ρω π ου θ α μπ ο ρούσ α ν να επηρεάσουν την οστική πυκνότητα, είναι πρακτικά αδύνατο να προβλέψει κανείς την τελική αλλαγή της οστικής πυκνότητος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης.Μερικοί ερευνητές πραγματοποίησαν μετρήσεις περιφερικά στα άκρα προκειμένου να μην εκτεθεί το έμβρυο σε ακτινοβολία πριν και μετά τον τοκετό. Μειώσεις οστικής πυκνότητας παρατηρήθηκαν σε 2-2,6% σ το π ε ρι φ ε ρικό άκ ρο τ ης κ ε ρκ ίδ ας, 2- 4% σ τ η σ π ονδυλικ ή σ τ ήλη και 2,4 -3,6 σ το ισ χ ίο9 -10. Με ίω σ η επίσης σε ποσοστά 1,2-10,8% παρατηρήθηκε σε διάφορες μελέτες που χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική υπερηχογραφία για τον προσδιορισμό της οστικής πυκνότητος στην πτέρνα ή τις φάλαγγες της μητέρας11-12. Βιοχημικοί δείκτες όπως οι συγκεντρώσεις οστεοκαλσίνης και αλκαλι-κής φωσφατάσης έχουν παρατηρηθεί ότι είναι μειωμένοι ή αμετάβλητοι στο πρώτο μισό της εγκυμοσύνης και αυξάνονται στο τελευταίο τρίμη-νο 1-3 φορές περισσότερο από ότι σε μη εγκυμονούσες γυναίκες


Πηγή: Iatropedia

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this